NEI-KOL_wizualizacja_2

Handlowe

Warszawa Główna

Inwestor

XCityInvestment

Centrum handlowe stanowi integralną cześć nowo projektowanego dworca Warszawa Główna . Razem ze stacją tworzą główny element komercyjny założenia urbanistycznego, uzupełnienie, a także element wspomagający system transportu kolejowego Warszawy.

Dworzec wraz z centrum jest węzłem przesiadkowym pomiędzy komunikacją lokalną i ponadlokalną. Został zaprojektowany w sposób umożliwiający równomierne rozprowadzenie podróżnych.

Budynek działa też jako strefa buforowa dla imprez masowych odbywających się w Arenie. Bufor oddziałuje tu w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to ukierunkowanie ruchu gości areny po zakończeniu imprez tak by tłumy nie wypływały niekontrolowanie bezpośrednio na ulice i otaczające działkę kwartały. Dach centrum zaprojektowano jako błonia areny. Z tej przestrzeni mamy bezpośrednie wejście na stację PKL, do parkingów oraz powiązanie z dworcem PKS, WKD bez blokowania ulic.

Jako element rozprężający będą też działały usługi centrum handlowego,  z którego można bezpośrednio dostać się poprzez punkt biletowy na poziomie +2 na teren Areny. Dzięki projektowanej lokalizacji wejść, moment przyjazdu widzów na imprezę i proces ich wprowadzania na teren Areny zostanie rozciągnięty w czasie, co zlikwiduje groźbę skumulowania tłumu w jednym momencie.

Rewitalizacja działki kolei, która jest tematem opracowania, wymaga nie tylko zaadresowania zagadnień komercyjnych i komunikacyjnych. Wydaje się konieczne odniesienie się do oddziaływania społecznego i kulturowego nowo projektowanego założenia urbanistycznego w szerszym kontekście, dzielnicy i miasta. Znaczny nacisk przy projektowaniu centrum kładziono na funkcję sportu i rekreacji indywidualnej, ale też na stworzenie miejsc dedykowanych społeczności lokalnej.  Elewacja od ulicy Kolejowej została zaprojektowana jako linearny park zamknięty w przeszklonej oranżerii, który mógłby być spełniać rolę nie tylko typowego ogrodu pod szkłem, do spacerów i wypoczynku, ale też farmy miejskiej. Nowoczesnych, zurbanizowanych ogródków działkowych.

Dach poziomu 0 centrum oraz powierzchnia nad torami linii średnicowej została zaprojektowana jako tereny parkowe zawierające w sobie obszary przeznaczone dla okolicznych mieszkańców, na miejsca spotkań, spacerów i uprawiania sportów. Zielony klin ma równoważyć funkcjonalnie pozostałe elementy układu urbanistycznego.

Arena:

Arena jako integralna część planowanego założenia urbanistycznego jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie społeczności Warszawy sportem oraz zapotrzebowanie na obiekt kryty średniej wielkości służący imprezom masowym.

Warszawa jako stolica nie posiada do tej pory hali widowiskowej mogącej pomieścić od 10 - 15,000 widzów. Istnieją już nowoczesne obiekty duże na 30-50,000 (jak Stadion Narodowy czy Stadion Legii) oraz pewna ilość małych sal (Torwar, sala Kongresowa). Bardzo wiele popularnych imprez kulturalnych jak i sportowych nie może jednak znaleźć dogodnej przestrzeni w stolicy i z tego powodu przenosi się do innych miast.

Obiekt tej wielkości miałby również szansę animować społeczność warszawy do życia na sportowo pozwalając na organizowanie sportowych imprez rodzinnych lub amatorskich zawodów sportowych. Dodatkowym atutem w tej sytuacji jest planowany w bezpośrednim otoczeniu areny teren zielony ze ścieżkami rekreacyjnymi oraz dodatkowymi urządzeniami sportowymi.

Dodatkowo obiekt ten miałby szansę stać się rozpoznawalnym pozytywnym symbolem w okolicy służącym jako punkt orientacyjny, a teren przed Areną jako popularne miejsce spotkań dla mieszkańców okolicznych terenów mieszkaniowych.

Warto wspomnieć jeszcze fakt że Arena będąca miejscem odbywania się imprez sportowych i kulturalnych ma szansę stanowić naturalna przeciwwagę dla bardziej komercyjnego i biznesowego przeznaczenia pozostałej części działki. Takie zestawienie szerokiego spektrum funkcji w obrębie jednej działki służy pozytywnie jako narzędzie aktywowania życia w dzielnicy o wszystkich porach dnia i jest dobrym przykładem zrównoważonego rozwoju.