logo

Historia


Jesteśmy obecni na rynku w różnych formach własnościowych od 1982 r.
 

APA - Autorskie Pracownie Architektury PP


W 1982 grupa wiodących polskich architektów stworzyła firmę pod nazwą Autorskie Pracownie Architektury (APA). W tym czasie działaliśmy pod zarządem państwowym, była to bowiem jedyna możliwa forma działalności architektów, umożliwiająca zdobywanie kontraktów projektowych. APA jako grupa była buforem pomiędzy ówczesną komunistyczną władzą a rzeczywistą niezależną działalnością firm.

Początek naszej działalności związany jest z osobą Arch. Zbigniewa Pawelskiego. Wspólnie opracowaliśmy Siedzibę Ojców Bonifratrów w Warszawie, kościół w Otwocku, budynek apartamentowy i produkcyjny dla Polskiego Związku Niewidomych, oraz wiele projektów biur i budynków dla indywidualnych inwestorów.
 

Przekształcenia własnościowe


Rozluźnienie restrykcyjnych regulacji prawnych pozwoliło grupie architektów zrzeszonych w APA na tworzenie coraz bardziej niezależnych form aktywności, a w rezultacie przemian ekonomicznych w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych APA podzieliła się na kilka prywatnych pracowni (stad kilka firm pracujących pod tą nazwą). I tak w 1993 r., po przejściu na emeryturę Arch. Zbigniewa Pawelskiego, powstała APA Markowski Wojciechowski.


Nasze początki w nowej sytuacji ekonomicznej, w której znalazła się Polska były bardzo trudne. Klienci poprzednio silnie dotowani z Zachodu, z chwilą pojawienia się nowych zasad, zaniechali swojej działalności w naszym kraju. APA Markowski Wojciechowski zaczęła nastawiać się na nowe rynki.

Pierwsze sukcesy i dalszy rozwój


Nasz pierwszy ważny kontrakt był odzwierciedleniem przemian politycznych w Polsce. Dotyczył on przebudowy i adaptacji części budynku ośrodka przyjaźni polsko – radzieckiej na siedzibę Amerbanku w Warszawie - pierwszego obcego banku w naszym kraju. W ten sposób otworzyliśmy sobie okno na współpracę z zagranicznymi inwestorami, która zaowocowała kolejnymi zleceniami. Prawnicy z Amerbanku - Vinson & Elkins, zaangażowali nas do zaprojektowania siedziby ich firmy, a następnie zarekomendowali nas koncernowi Coca – Cola itd. Lista naszych klientów stopniowo powiększyła się o duże międzynarodowe firmy jak: Procter& Gamble, Volvo, Shell, Texaco, Microsoft, Coca Cola, Pepsi Cola, Nestle, AIG/Lincoln, Hewlett-Packard, ING Bank, Coty, Burger King.

Sukcesy firmy związane z jej początkową działalnością były wynikiem połączenia naszego profesjonalizmu, entuzjazmu, znajomości technik CAD z biegłym posługiwaniem się językiem angielskim w negocjacjach. Nieocenione okazało się również zrozumienie nie tylko architektonicznych, technicznych, lecz również formalnych aspektów związanych z zawieraniem umów z klientem. Faktory te przyczyniły się do szybkiego rozwoju firmy.

W 1994 r. zatrudnialiśmy 4 osoby, pięć lat później 33 osoby, obecnie – 82 osoby, w tym 75 architektów.

Od blisko 10 lat znajdujemy się wśród 10 największych firm architektonicznych w Polsce na liście publikowanej przez wydawnictwo Book of Lists.
 

Join venture z firmą Aukеtt


W 2000 r. nasza pracownia zawiązała spółkę joint venture z Aukett - renomowaną brytyjską firmą architektoniczną, działającą na rynkach europejskich, figurującą na liście London Stock Exchange.

Utworzono firmę Aukett + APA Wojciechowski (A+A). Głównym celem jej powstania było dążenie do połączenia wiedzy brytyjskich specjalistów o rynku europejskim, z naszą znajomością rynku polskiego.

Na skutek zmiany nastawienia firmy Aukett do rynku polskiego i utworzeniu firmy Aukett Polska obie firmy postanowiły zakończyć współdziałanie poprzez wspólną firmę A+A; firma ta została przejęta przez naszą.
 

Zmiany w składzie Zarządu


W 1999 r. partnerzy firmy: Andrzej Markowski i Szymon Wojciechowski podjęli decyzje o rozdzieleniu działalności. Przez rok pracownie działały pod tą samą nazwą i do dziś współpracują ze sobą.

W 1999 r partnerem i współwłaścicielem firmy oraz wiceprezesem został Michał Sadowski.

Od 2008 grono partnerów-współwaścicieli i członków zarządu powiększyło się o Witolda Dudka i Marcina Grzelewskiego.

Obecnie firmą kieruje Zarząd w składzie:
 

  • Szymon Wojciechowski

  • Michał Sadowski

  • Witold Dudek

  • Marcin Grzelewski

  • Agnieszka Kalinowska-Sołtys

  • Małgorzata Olczak

  • Dżafar Bajraszewski

  • Anna Korszeń