logo_green

APA Green

Każdy projekt jest inny, stawia przed nami nowe wyzwania i inspiruje do działania. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju architekci, w naszej pracowni, poszukują takich rozwiązań projektowych, które w ramach założonego budżetu przyniosą największe ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści.

Większość nowych projektów w naszej pracowni stara się o certyfikat LEED lub BREEAM, które wyznaczają nowe standardy w projektowaniu, budowie i eksploatacji budynków. Aby uzyskać jak najlepsze efekty inwestycyjne przy optymalnych kosztach trzeba zacząć już od wczesnego etapu koncepcji architektonicznej a nawet od etapu wyboru lokalizacji pod przyszłą inwestycje.
 

Lokalizacja budynku

Lokalizacja budynku jest analizowana według zasad zrównoważonego rozwoju. W tej części brane są pod uwagę zagadnienia urbanistyczne wynikające oczywiście z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, ale uwzględniające także zjawiska i warunki, o których w ostatnich czasach zapominano.

Dąży się do rozwiązań projektowych, które w maksymalnym stopniu wykorzystują istniejącą infrastrukturę techniczną, a tam gdzie to jest możliwe dąży się do bardziej nowoczesnych i wydajnych rozwiązań. Nowo powstający budynek nie może pogarszać tej przestrzeni, dlatego w naszej pracowni projektowej zaczynamy projektowanie właśnie od dokładnej analizy otoczenia.
 

Zasoby wodne

Podczas projektowania skupiamy dużą uwagę na efektywnym wykorzystaniu zasobów wodnych. Proponujemy rozwiązania oszczędzające wodę np. wykorzystanie wody deszczowej lub szarej do spłukiwania toalet, podlewania roślin. Ważny jest również odpowiedni dobór roślin pasujący do strefy klimatycznej i środowiska w którym będą rosły.
 

Materiały i zasoby naturalne

Systemy certyfikacji wielokryteryjnej dają nam bardzo pomocne narzędzia ułatwiające wybór właściwych materiałów budowlanych do naszego projektu. Właściwych, czyli takich, których zastosowanie będzie miało możliwie mały wpływ na środowisko i oczywiście w pełni spełniają oczekiwania inwestora. Nie bez powodu systemy certyfikacji promują wykorzystanie materiałów odzyskanych, pochodzących z recyclingu lub lokalnych. Działania takie przyczyniamy się do zmniejszenia ilości odpadów, ograniczenia wydobycia surowców naturalnych, ograniczenia transportu co również bezpośrednio przekłada się na oszczędności finansowe. W tej kategorii oceniane są też działania wykonawcy robót i technologie prowadzenia prac.
 

Jakość środowiska wewnątrz budynku

Spędzamy około 90% swojego życia w budynkach. Dlatego projektując budynki przyjazne ludziom musimy dużą uwagę skupić, na jakości środowiska we wnętrzu, ponieważ zależy od tego nasze zdrowie i dobra samopoczucie.
 

Energia i ochrona atmosfery

Bardzo ważnym elementem, o którym nie można zapomnieć jest energia. Główną składową kosztów eksploatacyjnych budynków jest zużycie energii elektrycznej, stanowiące około 35% całkowitych kosztów utrzymania budynku. W naszym kraju energia ta pochodzi w większości z nieodnawialnych źródeł energii, które po przetworzeniu emitują CO2, NOx i inne niebezpieczne dla zdrowia substancje. Dlatego dążymy do tego, aby nowo projektowane obiekty spełniały warunki wysokiej wydajnością i sprawności energetycznej. Tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie proponujemy rozwiązania wykorzystujące źródła energii odnawialnej jak panele solarne, baterie fotowoltaiczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe czy kotłownie zasilane biomasą.
 

Innowacje

Każda nowa inwestycja jest dla nas wyzwaniem i inspiracją do poszukiwań nowatorskich rozwiązań technicznych. Propozycje takich rozwiązań musza być dopasowane do specyfiki miejsca i inwestycji. Nie muszą być to zaawansowana technologia oparta na nowatorskich kosztownych rozwiązaniach jak własne elektrownie wiatrowe czy kogeneracja. Celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, który towarzyszy każdej działalności człowieka. 
 

Jak wygląda projekt i proces certyfikacji BREEAM lub LEED?

W realizacji budynku od samego początku powinien uczestniczyć specjalista od zrównoważonego rozwoju oraz odpowiednio przygotowany w tym zakresie zespół projektowy. Już podczas wyboru lokalizacji pod przyszłą inwestycję pomaga on w analizie wielu elementów, które mogą przyczynić się do rozwiązań pro-ekologicznych zwiększających dostępność i komfort użytkowania, a niewymagających specjalnych nakładów inwestycyjnych ze strony inwestora.

W procesie inwestycyjnym istotny jest wybór odpowiedniej działki, ale możliwość wpływu na decyzje zdarza się niezwykle rzadko. Prawie zawsze przychodzi do nas inwestor już z konkretną lokalizacją. Dużo zależy wtedy od koncepcji architektonicznej i przeprowadzonego na tym etapie studium wykonalności. Jest to pierwszy krok w procesie certyfikacji budynków w systemie LEED czy BREEAM. W APA Wojciechowski mamy ponad sześćdziesięciu odpowiednio przeszkolonych w zakresie systemów certyfikacji architektów, którzy od samego początku starają się wdrożyć rozwiązania generujące jak najmniejsze koszty i dające równocześnie jak najwięcej punktów w certyfikacji. Aby dobrze przeprowadzić taka analizę potrzebne jest doświadczenie i szeroka wiedza obejmująca świetną znajomość materiałów budowlanych, związanych nie tylko z ich możliwością zastosowania w architekturze, ale również z ich pochodzeniem, sposobem produkcji, zawartością składników z recyklingu, zawartością szkodliwych substancji a nawet sposób pakowania i transportu na budowę. W szczególny sposób dobieramy materiały na ściany o bardzo wysokim poziomie izolacyjności termicznej i akustycznej, odpowiednie materiały na okna, stosujemy „zielone” dachy, dążymy do optymalizacji konstrukcji oraz dostosowanie rozwiązań do ukierunkowania budynku względem stron świata. Podczas całego procesu projektowego współpracujemy z najlepszymi projektantami instalacji, którzy również od samego początku szukają bardzo wydajnych i przemyślanych rozwiązań projektowych opartych na zaawansowanych technologiach, odpowiednich dla danego budynku.

W śród pracujących u nas architektów mamy osoby uprawnieni one do przeprowadzania procesu certyfikacji w systemie BREEAM i LEED, dzięki czemu inwestor nie musi zatrudniać dodatkowo zewnętrznej firmy certyfikującej.

Gdy projekt zostanie dokładnie przemyślany, należy go zarejestrować w instytucji certyfikującej dla BREEAM jest to BRE (Building Research Establishment’s) w Wielkiej Brytania, a dla LEED USGBC (U.S. Green Building Council) w Stanach Zjednoczonych. Następnym krokiem w procesie certyfikacji jest przygotowanie tak zwanych ” dowodów”, czyli dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez projekt wymogów certyfikacyjnych. Dokumenty te wysyłane są do Instytucji certyfikującej w celu weryfikacji. Wszystkie uznane przez instytucje certyfikującą założenia powinny być wdrożone na etapie budowy oraz być ujęte w instrukcji późniejszego użytkowania obiektu. Ich realizacja musi być monitorowana.

Ostatnią częścią procesu certyfikacji jest etap powykonawczy, który zwykle pokrywa się w czasie z odbiorami i uruchomieniem budynków. Na tym etapie należy przygotować „dowody” potwierdzające, że założenia BRREAM lub LEED z etapu projektowego zostały wdrożone i spełniają wszystkie wymagania. Po spełnieni tych wszystkich warunków budynek może uzyskać prestiżowy certyfikat BREEAM na poziomie pass, good, very good, exellent lub outsatnding lub jego amerykański odpowiednik, certyfikat w systemie LEED na poziomie certified, silver, gold lub platinum. Poziom certyfikatu nadawany jest w zależności od ilości spełnionych kryteriów w danym systemie, od najniższego do najwyższego.
 

Podsumowania

Proces certyfikacji w Polsce jest znaczącym elementem w polityce wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, która jest częścią fali globalnych zmian w gospodarce Unii Europejskiej, ukierunkowanych na znaczące obniżenie zużycia energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Rola branży budowlanej postrzegana jest w tym zakresie, jako kluczowa. Mam nadzieję, że za przykładem coraz liczniej powstających inwestycji zrównoważonych w naszym kraju pojawią się również szersze możliwości legislacyjne i instrumenty finansowe sprzyjające inwestorom chcącym realizować takie obiekty.

Z punktu widzenia architekta projektowanie budynków certyfikowanych jest ogromną możliwością brania czynnego udziału w globalnych zmianach w gospodarce i tym samym przyczyniania się do budowania lepszej przyszłości dla nas i dla przyszłych pokoleń. Nie można jednak zapomnieć o całym społeczeństwie gdzie w dużej mierze brak świadomości ekologicznej jest przyczyną większości problemów związanych z powstawaniem zrównoważonych inwestycji budowlanych. Potrzebna świadomości ekologicznej i akceptacji idei zrównoważonego rozwoju jest niezbędna w Polsce.